Politika kvaliteta

Osnovna orijentacija SAFEMED je prepoznavanje kvaliteta u proizvodnji medicinskih, stomatoloških i ličnih zaštitnih sredstava.

Ovo postižemo kroz:

  • Praćenje potreba naših korisnika uz neprekidan rad na poboljšanju krajnjeg proizvoda sledeći zakonske regulative i standarde
  • Uspostavljanje, primenu, održavanje i kontinuirano poboljšanje efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 13485:2016
  • Svakodnevni rad na unapređenju kvaliteta i bezbednosti proizvoda
  • Praćenje i implementaciju inovativnih tehnologija
  • Odabir proizvođača repromaterijala prema pažljivo uspostavljenim kriterijumima
  • Adekvatnu organizaciju rada stručnog i profesionalnog tima uz kontinuiranu edukaciju zaposlenih
  • Usaglašenu i pravovremenu komunikaciju između različitih sektora
  • Stalnu evaluaciju politike kvaliteta u cilju obezbeđenja njene adekvatnosti